Powrót do strony głównej

Słowniczek wekslowy

Autor: Płynność Finansowa Data dodania: 16:19, wt, 04.03.2014 Liczba wyświetleń: 21603 Tagi: 

Aby zrozumieć czym różnią się od siebie weksle oraz jakie warunki należy spełnić, aby je poprawnie wypełnić, warto znać profesjonalne słownictwo, które jest w tym zakresie używane. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi określeniami.

A
Akcept – (inaczej: przyjęcie weksla); podpis trasata na wekslu, oznaczający jego zgodę na przyjęcie warunków weksla oraz jego spłatę w określonym miejscu i czasie.
Akceptant – (inaczej: przyjemca weksla); trasat, który złożył podpis na wekslu. Z chwilą podpisu staje się głównym dłużnikiem weksla.
Akceptant przez wyręczenie – wyręczyciel, który przyjmuje weksel
Alonżek (Allonge) – (inaczej: przedłużek); służy do piania indosów lub protestów; połączona z wekslem dodatkowa karta, na której dokonuje się dodatkowych zapisów na wekslu.
Awal – (inaczej: żyro); poręczenie wekslowe; gwarantuje wykonanie zobowiązania wekslowego przez określoną osobę
Awalat – osoba, którą poręczył awalista
Awalista – poręczyciel wekslowy (żyrant)
A vista – płatność weksla za okazaniem

C
Cesja – przeniesienie weksla za pomocą umowy cesji
Ciągniony weksel – weksel trasowany

D
Deklaracja wekslowa – pisemne porozumienie, które towarzyszy wydaniu weksla gwarancyjnego. Ustala warunki, w jakich posiadacz weksla może go uzupełnić i wykorzystać w celu dochodzenia swoich praw w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Dłużnk wekslowy – każda osoba, która podpisała się na wekslu;
Domicyl – miejsce płatności osoby trzeciej wymienione w wekslu
Domicyliat – osoba trzecia, u której weksel jest płatny; nie jest dłużnikiem wekslowym ani wierzycielem wekslowym
Dyskont – prowizja uzgodniona przy zakupie weksla przed terminem jego płatności.
Dyskonto – nabycie weksla przed terminem płatności z potrąceniem dyskontu

E
Eskont – sprzedaż weksli bankowi
Eskonter – bankier, który kupuje weksel przed terminem płatności za kwotę niższą niż wynosi suma zobowiązania dłużnika

G
Główny dłużnik – wystawca weksla własnego oraz weksla trasowanego do momentu przyjęcia go przez trasanta; trasat po zaakceptowaniu weksla trasowanego.

H
Honorant – wyręczyciel

I
In blanco – weksel niezupełny
Indos – odstąpienie weksla innej osobie; przeniesienie na inną osobę praw płynących z weksla
Indos in blanco – (inaczej: indos otwarty) indos, który nie został uzupełniony; zawiera jedynie podpis na wekslu lub przedłużku lub inne, wybrane elementy weksla
Indos pełny – indos imienny, pełny; wskazuje nazwisko indosatariusza w oświadczeniu o ustąpieniu na jego rzecz weksla przez poprzedniego oświadacza; zawiera podpis indosanta, datę i miejsce dokonania indosu
Indosant – osoba, która odstępuje praw weksla na rzecz innej osoby (indostariusza); pierwszym indosantem jest remitent
Indosatariusz – osoba, która przyjęła weksel od remitenta lub kolejnego po nim posiadacza weksla
Indos pełnomocniczy – upoważnia indosatariusza do inkasa należności wekslowej na rzecz posiadacza weksla
Indos zastawniczy – przekazanie weksla w formie zastawu, zabezpiecza wykonanie określonego zobowiązania
Indos zwrotny – indos, który powoduje powtórne przyjęcie weksla przez osobę, która była poprzednio jego indosantem, akceptantem lub wystawcą
Inkaso weksla – przedstawienie weksla do zapłaty
Interwenient – wyręczyciel

K
Kolluzja – porozumienie na szkodę weksla przy przeniesieniu weksla

L
Legitymacja prawna – cciągłość podpisów na wekslu, która stanowi potwierdzenie prawnego posiadania weksla przez posiadacza

M
Medio – środek miesiąca

N
Notyfikacja – zawiadomienie posiadacza weksla o nieprzyjęciu lub niezapłaceniu weksla w terminie

O
Oblig – zobowiązanie, odpowiedzialność

P
Per procura – na podstawie pełnomocnictwa, w zastępstwie
Piwniczny weksel – weksel, w którym jako trasat została podana osoba, która nie istnieje
Podawca weksla – osba, która przedstawia w banku weksel do dyskonta
Poręczyciel – awalista, żyrant
Prima weksel – pierwszy egzemplarz weksla
Prosty weksel – weksel własny
Protest – akt urzędowy, który został sporządzony przez notariusza; potwierdza odmowę akceptacji weksla przez trasanta lub jego zapłaty przez głównego dłużnika
Protest deklaracyjny – protest składany przeciwko tej samej osobie, która składa weksel do protestu; ma miejsce wtedy, gdy prawnym posiadaczem i domicyliatem weksla jest ta sama osoba (np. bank po dyskoncie weksla)
Protestat – osoba, przeciwko której dokonano protestu
Protestujący – osoba, która składa weksel do protestu
Przedłużek – alonżek
Przekazany – trasat

R
Redyskonto – odstąpienie weksla innemu bankowi niż bank, który przyjął uprzednio weksel do dyskonta od klienta
Regredient – osoba, która żąda zapłaty weksla w drodze regresu
Regres wekslowy – zwrotne poszukiwanie
Rekta-weksel – weksel z klauzulą “nie na zlecenie”, co oznacza, że indosant zakazał dalszego indosowania weklsa; posiadacz weksla może przenieść go na inną osobę tylko ze skutkami zwykłego przelewu, a nie indosu
Remitent – wekslobiorca, pierwszy wierzyciel wekslowy; osoba, na rzecz lub zlecenie której ma nastąpić zapłata sumy wekslowej
Respiro wekslowe – odroczenie płatności weksla bez konsekwencji wynikających z potwierdzonego notarialnie dokumentu protestowego
Rymesa – weksel wystawiony w wyniku transakcji handlowej, musi zawierać przynajmniej jeden indos
Rymesa komisowa – weksel wydany remitentowi z polecenia i na rachunek innej osoby

S
Sekunda weksel – drugi egzemplarz weksla w przypadku wystawienia wtóropisu
Sola weksel – (inaczej: weksel własny, suchy, prosty); weksel wystawiony w jednym egzemplarzu

T
Trasant – wystawca weksla trasowanego (ciągnionego)
Trasat – osoba, której została polecona zapłata sumy wekslowej przez wystawcę
Trasowano-własny weksel – weksel, w którym trasantem i trasatem jest ta sama osoba
Trata – weksel trasowany (ciągniony); skrótowe określenie używane w przypadku weksli stosowanych w obrotach z zagranicą
Trata komisowa – weksel wystawiony na rachunek osoby trzeciej

U
Ultimo – płatność w ostatnim dniu miesiąca

V
Vis maior – siła wyższa

W
Wiza – klauzula na wekslu własnym, która stwierdza, że weksel został okazany wystawcy; stosuje się ją w przypadku, gdy weksel będzie płatny jakiś czas po okazaniu; klauzula ta brzmieć może np. “widziałem” wraz z datą i podpisem wystawcy
Wizowanie – umieszczenie na wekslu własnym wizy
Weksel gwarancyjny – weksel in blanco wystawiony w celu zabezpieczenia zobowiązania pieniężnego, jakie może powstać w przyszłości wskutek niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania, chodzi również o nieuregulowania w terminie spłat kredytu
Wyręczenie – spłata lub przyjęcie weksla przez wyręczyciela
Wyręczyciel – osoba, która zamiast dłużnika wekslowego ma spłacić zobowiązanie

Z
Zwrotne poszukiwanie – występowanie posiadacza weksla do osób podpisanych przed nim na wekslu o uregulowanie spłaty weksla w przypadku, gdy nie został on spłacony przez głównego dłużnika
Zwrotny weksel – weksel trasowany, który został wystawiony przez regredienta zwrotnie zobowiązanego

Ż
Żyrant – indosant, poręczyciel, awalista
Żyrantariusz – indosatariusz
Żyro – indos

Czytaj więcej » Komentarze (1)

Komentarze:

  1. muniek pisze:

    fajne opracowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


pięć + = 8

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powrót do strony głównej